Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Als je kunst via ons huurt of koopt dan gelden de volgende voorwaarden

1.    Toepasselijkheid

Binnen deze algemene leveringsvoorwaarden worden onder andere de volgende definities en begrippen gehanteerd.

Kunst of Art v.o.f.: in deze voorwaarden verder te noemen “K.A.”.
Klant: een klant welke nader wordt gespecificeerd in de vrijblijvende aanbieding van K.A.
Aanbieding: een vrijblijvend aanbod van K.A. voor het leveren van nader gespecificeerde producten en/of diensten.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen K.A. en een klant ter zake de verkoop en/of verhuur van producten zoals beschreven in de aanbieding.
Kunstuitleen: een huurovereenkomst tussen K.A. en klant inzake kunstwerken waarbij de klant wordt gezien als huurder en K.A. als verhuurder. In de overeenkomst worden de kunstwerken nader omschreven.
Kunstwerken: een voortbrengsel van beeldende kunst.
Schriftelijk: per document getekend door partijen, of per brief, fax, e-mail en enigerlei andere middelen zoals door partijen overeengekomen.

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met K.A. zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voorzover door K.A. uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, en laten voor het overige deze voorwaarden volledig in stand.

2.    Aanbiedingen, specificaties en orders

In de aanbieding opgenomen omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en specificaties van de producten van K.A. gelden bij benadering. Eventuele wijzigingen die geen wezenlijke verandering brengen in de technische en/of esthetische uitvoering, kan de klant nimmer enig beroep doen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door K.A. onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door K.A. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de datum van levering de kostprijzen van gebruikte materialen of van arbeid zijn verhoogd ten opzichte van de kostprijzen waarop de aanbieding of de order is gebaseerd, is K.A. gerechtigd om, tenzij anders overeengekomen, deze verhoging aan de klant door te berekenen voor de nog niet geleverde producten. In dat geval is de klant gerechtigd binnen 14 dagen nadat hem die verhoging is kenbaar gemaakt, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden

3.    Aanvang kunstuitleenovereenkomst

Voor aanvang verhuur dient de klant haar adresgegevens op te geven en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen, voor particulieren kopie paspoort en/of rijbewijs, voor bedrijven een geldig uittreksel van de KvK met een kopie van het legitimatiebewijs van de handtekeningbevoegd persoon.

De duur van de overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de tijd van periode van 6 maanden en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode, tenzij tenminste twee weken voor afloop van de periode de overeenkomst per aangetekend schrijven wordt beëindigd.

4.    Eigendomsvoorbehoud

De in de uitleenovereenkomst opgenomen kunstwerken blijven te allen tijde het eigendom van K.A. en mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met en doelstelling van de uitleenovereenkomst. Bij de verkoop van een overeengekomen product gekomen gaat dit eigendom van het product eerst op de klant over wanneer al het door de klant aan K.A. uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan K.A. is voldaan. Voldoet de

klant niet aan zijn verplichtingen dan is K.A. te allen tijde, zonder voorafgaande sommatie en rechterlijke tussenkomst gerechtigd, de onbetaalde producten terug te nemen of terug te vorderen, onverminderd haar overige rechten in het bijzonder haar recht op vergoeding van schade. Indien bij of ten laste van de klant beslag wordt gelegd op producten welke door K.A. zijn geleverd en als gevolg van het hiervoor bepaalde eigendom zijn of kunnen zijn van K.A., is de klant verplicht onmiddellijk K.A. van dat beslag in kennis te stellen. Tevens is de klant verplicht derden terstond kennis te geven dat de kunstwerk(en) eigendom is/zijn van K.A. Indien de door derden getroffen maatregelen hun oorzaak vinden in de handelswijze of de positie van de klant, houdt K.A. zich het recht voor om alle kosten van de door haar noodzakelijkerwijs getroffen en te treffen maatregelen aan de klant in rekening te brengen.

5.    Betaling

Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of verrekening op zodanig tijdstip geschieden, dat zij, voorzover bij de order geen andere termijn is bedongen, binnen 14 dagen na factuurdatum door K.A. zijn ontvangen.

Welk betaalmiddel ook gebruikt wordt, betaling wordt niet geacht te hebben plaatsgevonden voordat het bedrag volledig en onherroepelijk op K.A.`s rekening is bijgeschreven Bij overschrijding van deze termijn is K.A. gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente in rekening te brengen gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, vermeerderd met 10% administratiekosten over de onbetaald gebleven bedragen. Daarnaast is K.A. gerechtigd eventuele vervolg leveringen op te schorten, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding welke de klant claimt te lijden.

De huurpenningen voortvloeiende uit de uitleenovereenkomst zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en worden per maand betaald. De klant ontvangt voorafgaande aan de opgegeven periode een factuur welke binnen de aangegeven betalingstermijn dient te worden voldaan. Alle door K.A. te maken kosten van invordering, waaronder tevens begrepen de kosten verbonden aan het terugnemen of terugvorderen van de producten, komen voor rekening van de klant. Voor de incassokosten, verschuldigd bij inschakeling van derden, geldt het tarief dat dezen voor incasso van vorderingen als gevolg van de voor hen geldende richtlijnen in rekening mogen brengen, zulks onverminderd de eventueel verschuldigde proceskosten. Klant verklaart dat zij vooraf afziet van haar recht, nu en in de toekomst, om vorderingen van klant op K.A. met betrekking tot leveringen, schadeclaims en dergelijke, te vereffenen met betalingen die klant normaal gesproken K.A. moet betalen voor de vervaldatum. K.A is gerechtigd om jaarlijks haar verkoop- en huurprijzen te verhogen met het prijsindexcijfer.

6.    Reclame

De klant moet onmiddellijk na ontvangst van de kunstwerk(en) controleren of deze overeenkomen met de in de aanbieding vermelde specificaties en/of de kunstwerk(en) zich in goede staat bevindt/bevinden. Eventuele gebreken of onjuistheden dienen binnen twee (2) werkdagen na aflevering aan K.A. te worden gemeld. Indien de klant binnen gestelde termijn niet reageert, worden de kunstwerk(en) geacht zonder beschadigingen en in goede toestand door de klant te zijn ontvangen en aanvaard.

7.    VERBLIJFPLAATS KUNSTWERK(EN)

De kunstwerk(en) zal/zullen geplaatst worden door K.A. en blijven op het door de klant opgegeven adres. Verplaatsing van kunstwerken naar een ander adres mag alleen na schriftelijke toestemming door K.A. en dient twee (2) weken voor verhuizing te worden verzocht. K.A. zal zorgdragen voor het verhuizen van de gehuurde kunstwerk(en). Verplaatsing van de kunstwerk(en) naar het buitenland is te allen tijde verboden.

8.    Aansprakelijkheid

De klant is gehouden de  kunstwerk(en) in goede staat te houden en als goed huisvader te beheren. Indien schade aan kunstwerk(en) ontstaat, is de klant gehouden K.A. hiervan terstond in kennis te stellen. K.A. zal het kunstwerk binnen een week na melding van de schade ophalen voor reparatie en herstel.

K.A. heeft ten behoeve van het de kunstwerk(en) een verzekering gesloten. Indien de noodzaak tot herstel van het kunstwerk is veroorzaakt door onjuiste handelswijze van de klant, is de klant aansprakelijk voor alle kosten van herstel. Ook indien de verzekeraar om enige andere reden niet tot uitkering wenst over te gaan, is de klant verplicht de aan de kunstwerk(en) ontstane schade te vergoeden. Bij het niet uitkeren van de schade door de verzekeraar zal K.A. een kopie van het schaderapport met eindconclusie van de verzekeraar, aan de factuur toevoegen.

9.    Omruilrecht

Het staat de klant vrij de kunstwerk(en) na verloop van zes maanden om te ruilen voor een ander kunstwerk naar zijn keuze.

10. Spaarregeling

Op basis van de verkoopwaarde van het uitleenobject per datum ingang kunstuitleenovereenkomst, kan - wanneer de klant dat wenst - door K.A. naast de huurprijs een spaartegoed vastgesteld worden dat maandelijks door K.A. met de verschuldigde huur wordt geïncasseerd en wordt afgezonderd. Op deze wijze wordt door de klant een spaartegoed opgebouwd. Dit spaartegoed kan alleen worden aangewend voor aankoop van een of meerdere kunstwerken uit de collectie die door K.A. wordt aangeboden. Het spaartegoed wordt dan in mindering gebracht op de koopprijs van een aan te kopen object. De klant kan nimmer aanspraak maken op uitbetaling van het spaartegoed in geld en evenmin kan het spaartegoed worden aangewend voor verrekening met vorderingen van K.A. op de klant, ontstaan uit welke hoofde dan ook. Indien bij beëindiging van het abonnement het spaartegoed niet is besteed, moet het resterende spaartegoed binnen 1 jaar na opzegging zijn aangewend. Na genoemde termijn vervalt het spaartegoed van rechtswege.

11. Tussentijdse beëindiging

Indien de klant de gehuurde kunstwerk(en) tijdens de duur van de kunstuitleenovereenkomst koopt, eindigt de overeenkomst van rechtswege per datum koopovereenkomst. Indien de klant echter tijdens de huurovereenkomst:

heeft K.A. het recht de kunstuitleenovereenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen of middels buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst onmiddellijk beëindigt te verklaren, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. De klant zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door het enkel ontstaan van een omstandigheid als vermeld. De klant is gehouden om aan K.A. te vergoeden alle schade, kosten en interest als gevolg van een hiervoor bedoelde omstandigheid en als een gevolg van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst.

12. Regeling einde uitleenovereenkomst

K.A. zal de kunstwerk(en) uiterlijk op de dag dat de  huurperiode eindigt op het adres van de klant ophalen. Indien de klant na sommatie door K.A. weigert de kunstwerk(en) aan K.A. ter hand te stellen en/of evenmin voor betaling van huur en/of koop zorgdraagt, is K.A. gerechtigd aangifte wegens verduistering tegen de klant te doen en alle hieruit voortvloeiende kosten hiervoor aan de klant in rekening te brengen.

13.   Contradictie      

Indien een bepaling van deze voorwaarden worden geacht onwettig, ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zal dit artikel desondanks mogen worden afgedwongen voorzover maximaal toegestaan volgens het toepasselijke recht, om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven. Een dergelijke bepaling zal de wettigheid en geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

14. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daarmee samenhangen is het Nederlands recht van toepassing. Artikel 49 lid 2 van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet op de overeenkomst van toepassing.

15.  Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarmee samenhangen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.

16. Overige bepalingen

-  De klant verplicht zich om op verzoek van K.A. het gehuurde kunstwerk aan K.A. tijdelijk ter beschikking te stellen voor exposities. K.A. zal in dat geval aan de klant een vervangend kunstwerk ter beschikking stellen voor de duur van de expositieperiode.

- De kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct (zon)licht

 

Cookie-instellingen
Beste kunstliefhebber, leuk dat je onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies om je ervaring te personaliseren en het websitegebruik te analyseren. Wil je optimaal gebruik maken van ons kunstoverzicht, accepteer dan onze privacy- en cookieverklaring. Privacy- en cookieverklaring
ik accepteer weigeren